Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

Op deze pagina vind je alle projecten die subsidie ontvangen vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen.

Zeventien projecten

Een Zeeuws-Vlaanderen waar de inwoners trots op zijn. De brede welvaart - het welbevinden - is toegenomen en inwoners worden én voelen zich actief betrokken bij ontwikkelingen in de regio en zijn in staat uitdagingen op te pakken. Dat is het doel van de zeventien projecten uit de Regio Deal 'Zeeuwen zelf aan zet', die tot stand zijn gekomen én uitgevoerd (gaan) worden door inwoners, bedrijven en organisaties.

Iedereen telt

Het project ‘Iedereen telt’ bestaat uit twee deelprojecten, de ontwikkeling van het platform Maatschappelijke AEX Zeeland (MAEX) en Eindgebruikersroute.

Scheldekust, Grenspark Groot Saeftinghe

Het doel van dit project is het realiseren van een kwalitatieve en aantrekkelijke route die de dorpen verbindt en de harde grens tussen binnen- en buitendijks vervaagd.

Vernieuwing landbouw

Het project ‘Vernieuwing landbouw’ omvat diverse innovatieve praktijken/projecten.

Proeftuin Recht in Zeeland

Het doel van de proeftuin is het recht naar de mensen toe te brengen, op een zodanige manier dat het voor hen werkt.

Kraamkamer vernieuwing basisonderwijs

Het zoeken van creatieve, innovatieve en maatwerkoplossingen voor het leefbaar houden en de vitaliteit van de regio.

Expat Center Zeeland

Het Expat Center Zeeland heeft als doel om een Zeeuws warm welkom te verzorgen voor internationale en nieuwe vestigers

Max Mobiel

Met het project ‘Max Mobiel’ wordt onderzoek gedaan naar de vraag of er behoefte is aan grensoverschrijdend vervoer binnen het North Sea Port-district.

Lokale Deal Aagtekerke

De gemeente Veere wil met de ‘Lokale deal Aagtekerke’ een duurzame instandhouding van maatschappelijke voorzieningen in Aagtekerke bereiken en het duurzaam faciliteren van burgerinitiatieven.

Lokale Deal Wemeldinge

De gemeente Kapelle heeft met de Lokale deal Wemeldinge een plan met als doel de economie en leefbaarheid te versterken voor toeristen, inwoners én bedrijven.

Participatieplatform Zeeland

Het doel van het project ‘Participatieplatform Zeeland’ is te zorgen dat inwoners actief de participatiemogelijkheden in de eigen omgeving gebruiken.

Lokale Deal Terneuzen

De gemeente Terneuzen wil samen met bewoners werken aan een toekomstbestendige leefomgeving.

Geen label, toch hulp

De gemeente Hulst start het programma Join Us op.

Leefbaar, Duurzaam en Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen

Het project richt zich op het versterken van de plattelandseconomie en speelt in op deze demografische ontwikkeling.

Zorghuis van de toekomst

Het Zorghuis van de toekomst heeft als doel het aanpakken van de problemen op de arbeidsmarkt in de zorgsector in Zeeuws-Vlaanderen.

Masteropleiding Vitality, destination development in rural coastal areas

Het doel is om samen met partners te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland.

Overige Projecten

De gemeente Terneuzen heeft nog twee subsidieaanvragen in behandeling. Deze zijn positief ontvangen door de Economic Board Zeeland en de gemeente Terneuzen. Dit zijn de projecten ‘Arbeidsmarkt voor iedereen’ van de Arbeidsmarktregio Zeeland en ‘Talenten aan de Slag in Zeeland’ van VNO-NCW Brabant Zeeland.

De Economic Board Zeeland brengt bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs en overheden (gemeenten, Provincie en Rijk) samen rond de tafel. Kennis wordt gebundeld, netwerken verbonden en bestuurskracht versterkt.